انواع قراردادها

catalog blue 512

انواع قراردادهای مهندسی ارزش

  در كشور ما اكثر پروژه‌ها با نظام سه عاملي (كارفرما، مشاور و پيمانكار) اجرا مي‌شود و قانون‌گذار در زمان وضع قوانین مهندسی ارزش، امکان استفاده از این تکنیک مدیریتی را برای تمامی عوامل پروژه دیده است، تا هر یک از عوامل پروژه (كارفرما، مشاور و پيمانكار) بتواند در هر زمان که نیاز به مهندسی ارزش باشد از این متدولوژی استفاده نماید.

 الف) کارفرمایان

کارفرمایان می‌توانند با استفاده از مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجراء و ساخت اقدام به پیاده‌سازی مهندسی ارزش در پروژه‌ها نمایند. در زیر قرارداد همسان مطالعات مهندسی ارزش به همراه یک نمونه قرارداد مطالعه مهندسی ارزش جهت رؤیت خوانندگان پایگاه آورده شده است.

 

  ب) مشاوران طرح

مشاورین طرح پروژه‌ها بر اساس بند "ث" ماده 12 آيين‌نامه بند « هـ» ماده (29) قانون برگزاري مناقصات، می‌توانند بر روی پروژه‌ها مطالعه مهندسی ارزش انجام دهند. متن ماده فوق به این شرح است:

(چنانچه مشاور در طول اجراي پروژه براساس اعمال مهندسي ارزش، برآورد پروژه را کاهش دهد، يک درصد از ميزان کاهش به عنوان پاداش به وي پرداخت مي‌شود.)

ج) پیمانکاران

پیمانکاران پروژه‌ها می‌توانند بر اساس نشریه شماره 290 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با عنوان (دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساخت)، بر روی پروژه‌ها مهندسی ارزش را پیاده‌سازی کنند و کارفرما متعهد می‌شود که درصدی از مبلغ صرفه‌جوئی را به عنوان پاداش به پیمانکار ارائه نماید.

 علاوه بر قوانین فوق در خصوص نحوه پیاده‌سازی مهندسی ارزش توسط پیمانکاران، برخی از کارفرمایان در متن قراردادشان با پیمانکار پروژه، شرایط دقیق اعمال مهندسی ارزش در پروژه‌ها را ذکر می کنند.