قوانین بودجه سالانه

150px-Coat of arms of Iran svg

جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

قانون بودجه سال 1386 کل کشور

 بند ص تبصره 20:

در راستاي بند (ج) ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‏فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور استقرار نظام مديريت كيفيت و مهندسي ‏ارزش در پروژه‌هاي تملك دارايي، سرمايه‌اي، دولت موظف است روش مهندسي ارزش را ‏در كليه پروژه‌هاي بالاي يكصد ميليارد (100.000.000.000) ريال رعايت نمايد.

 منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران- شماره 18076 - مورخ بیست و هشت اسفندماه 1385