عنوان دوره

مرکز مطالعات و برنامه ریزی تهران - 17 مرداد 1391
مرکز مطالعات و برنامه ریزی تهران - 17 مرداد 1391
مرکز مطالعات و برنامه ریزی تهران - 17 مرداد 1391

مرکز مطالعات و برنامه ریزی تهران - 17 مرداد 1391

تاریخ برگزاری

هفده مردادماه 1391

محل برگزاری

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران

سطح برگزاری

سطح 1

جهت مشاهده وضعیت صدور گواهینامه خود و دریافت فایل های دوره آموزشی، کد 6 رقمی دوره را در مستطیل زیر وارد کنید.

نتایج ارزیابی

مرکز مطالعات و برنامه ریزی تهران - 17 مرداد 1391