عنوان دوره

شرکت گاز استان زنجان - 27 و 28 مرداد 1391
شرکت گاز استان زنجان - 27 و 28 مرداد 1391
شرکت گاز استان زنجان - 27 و 28 مرداد 1391

شرکت گاز استان زنجان - 27 و 28 مرداد 1391

تاریخ برگزاری

بیست و هفت و بیست و هشت مردادماه 1391

محل برگزاری

شرکت گاز استان زنجان

سطح برگزاری

سطح 2

جهت مشاهده وضعیت صدور گواهینامه خود و دریافت فایل های دوره آموزشی، کد 6 رقمی دوره را در مستطیل زیر وارد کنید.

نتایج ارزیابی

شرکت گاز استان زنجان - 27 و 28 مرداد 1391