عنوان دوره

سازمان اتوبوسرانی مشهد - 16 الی 18 اسفند 1391
http://www.iranvalue.com/images/Training%20Image/sazmani/91-12-18/9.jpg
سازمان اتوبوسرانی مشهد - 16 الی 18 اسفند 1391

سازمان اتوبوسرانی مشهد - 16 الی  18 اسفند 1391

تاریخ برگزاری

شانزده الی هجده اسفندماه 1391

محل برگزاری

سازمان اتوبوسرانی مشهد

سطح برگزاری

سطح 3

جهت مشاهده وضعیت صدور گواهینامه خود و دریافت فایل های دوره آموزشی، کد 6 رقمی دوره را در مستطیل زیر وارد کنید.

نتایج ارزیابی

سازمان اتوبوسرانی مشهد - 16 الی  18 اسفند 1391