عنوان دوره

وزارت راه و شهرسازی - 12 الی 14 مهر 1391
وزارت راه و شهرسازی - 12 الی 14 مهر 1391
وزارت راه و شهرسازی - 12 الی 14 مهر 1391

وزارت راه و شهرسازی - 12 الی 14 مهر 1391

تاریخ برگزاری

دوازده الی چهاردهم مهرماه 1391

سطح برگزاری

سطح 3

جهت مشاهده وضعیت صدور گواهینامه خود و دریافت فایل های دوره آموزشی، کد 6 رقمی دوره را در مستطیل زیر وارد کنید.

نتایج ارزیابی

وزارت راه و شهرسازی - 12 الی 14 مهر 1391