عنوان دوره

شهرداری تهران - 18 و 19 دی 1391
شهرداری تهران - 18 و 19 دی 1391
شهرداری تهران - 18 و 19 دی 1391

شهرداری تهران - 18 و 19 دی 1391

تاریخ برگزاری

هجده و نوزده دی ماه سال 1391

محل برگزاری

شهرداری تهران

سطح برگزاری

سطح 2

جهت مشاهده وضعیت صدور گواهینامه خود و دریافت فایل های دوره آموزشی، کد 6 رقمی دوره را در مستطیل زیر وارد کنید.

نتایج ارزیابی

شهرداری تهران - 18 و 19 دی 1391