عنوان دوره

سطح 2 مهندسی ارزش - 1 و 2 اسفند 1391
سطح 2 مهندسی ارزش - 1 و 2 اسفند 1391
سطح 2 مهندسی ارزش - 1 و 2 اسفند 1391

سطح 2 مهندسی ارزش - 1 و 2 اسفند 1391

تاریخ برگزاری

یک و دو اسفند 1391

محل برگزاری

هتل هویزه تهران

سطح برگزاری

سطح 2

جهت مشاهده وضعیت صدور گواهینامه خود و دریافت فایل های دوره آموزشی، کد 6 رقمی دوره را در مستطیل زیر وارد کنید.

نتایج ارزیابی

سطح 2 مهندسی ارزش - 1 و 2 اسفند 1391