عنوان دوره

سطح 1 مهندسی ارزش - 2 اردیبهشت 1391
سطح 1 مهندسی ارزش - 2 اردیبهشت1391
سطح 1 مهندسی ارزش - 2 اردیبهشت 1391

سطح 1 مهندسی ارزش - 2 اردیبهشت1391

تاریخ برگزاری

دوم اردیبهشت ماه 1391

محل برگزاری

جهاد دانشگاهی تهران

سطح برگزاری

سطح 1

جهت مشاهده وضعیت صدور گواهینامه خود و دریافت فایل های دوره آموزشی، کد 6 رقمی دوره را در مستطیل زیر وارد کنید.

نتایج ارزیابی

سطح 1 مهندسی ارزش - 2 اردیبهشت1391