عنوان دوره

سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 27 و 28 خرداد ماه 1393
سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 27 و 28 خرداد ماه 1393
سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 27 و 28 خرداد ماه 1393

سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 27 و 28 خرداد ماه 1393

تاریخ برگزاری

بیست و هفتم و بیست و هشتم خرداد 1393

سطح برگزاری

سطح 2

جهت مشاهده وضعیت صدور گواهینامه خود و دریافت فایل های دوره آموزشی، کد 6 رقمی دوره را در مستطیل زیر وارد کنید.

نتایج ارزیابی

سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 27 و 28 خرداد ماه 1393