------آخرین دوره‌های برگزار شده عمومی------------------آخرین دوره‌های برگزار شده سازمانی------

اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان - 3 الی 5 تیرماه

اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان - 3 الی 5 تیرماه

سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 27 و 28 خرداد ماه 1393

سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 27 و 28 خرداد ماه 1393

سطح 3 مهندسی ارزش - 6 الی 8 اسفندماه 1392

سطح 3 مهندسی ارزش - 6 الی 8 اسفندماه 1392

سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 16 و 17 دی 1392

سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 16 و 17 دی 1392

سازمان مشاور فنی تهران -  24  و 25 شهریور 1392

سازمان مشاور فنی تهران - 24 و 25 شهریور 1392

سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 11 و 12 آبان 1392

سطح 1 و 2 مهندسی ارزش- 12 و 13 آبان 1392

شرکت راه آهن ج.ا.ا - 18 الی 20 شهریور 1392

شرکت راه آهن ج.ا.ا - 18 الی 20 شهریور 1392

دوره آموزشی ترسیم نمودار تحلیل کارکرد سیستمی

ترسیم نمودار تحلیل کارکرد - 17 شهریور 1392

شهرداری شیراز - 5 الی 7 تیر 1392

شهرداری شیراز - 5 الی 7 تیر 1392

سطح 1 مهندسی ارزش - 4 شهریور 1392

سطح 1 مهندسی ارزش - 4 شهریور 1392

سازمان اتوبوسرانی مشهد - 16 الی  18 اسفند 1391

سازمان اتوبوسرانی مشهد - 16 الی 18 اسفند 1391

سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 9 و 10 تیر 1392

سطح 1 و 2 مهندسی ارزش - 9 و 10 تیر 1392

اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان - 1 و 2 بهمن 1391

اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان - 1 و 2 بهمن 1391

سطح 2 مهندسی ارزش - 1 و 2 اسفند 1391

سطح 2 مهندسی ارزش - 1 و 2 اسفند 1391

شهرداری تهران - 18 و 19 دی 1391

شهرداری تهران - 18 و 19 دی 1391

سطح 1 مهندسی ارزش - 9 دی 1391

سطح 1 مهندسی ارزش - 9 دی 1391

وزارت راه و شهرسازی - 12 الی 14 مهر 1391

وزارت راه و شهرسازی - 12 الی 14 مهر 1391

سطح 1 مهندسی ارزش - 13 آذر 1391

سطح 1 مهندسی ارزش - 13 آذر 1391

شرکت گاز استان زنجان - 27 و 28 مرداد 1391

شرکت گاز استان زنجان - 27 و 28 مرداد 1391

سطح 2 مهندسی ارزش - 27 و 28 آبان 1391

سطح 2 مهندسی ارزش - 27 و 28 آبان 1391

مرکز مطالعات و برنامه ریزی تهران - 17 مرداد 1391

مرکز مطالعات و برنامه ریزی تهران - 17 مرداد 1391

سطح 1 مهندسی ارزش - 18 شهریورماه 1391

سطح 1مهندسی ارزش - 18 شهریورماه 1391

اداره کل راه سیستان و بلوچستان - 3 و 4 خرداد 1391

اداره کل راه سیستان و بلوچستان - 3 و 4 خرداد 1391

سطح 1 مهندسی ارزش - 2 اردیبهشت1391

سطح 1 مهندسی ارزش - 2 اردیبهشت 1391

اداره کل راه استان قزوین - 28 و 29 اردیبهشت 1391

اداره کل راه استان قزوین - 28 و 29 اردیبهشت 1391

سطح 1 مهندسی ارزش - 29 بهمن 1390

سطح 1 مهندسی ارزش - 29 بهمن 1390