نمونه نمودار تحلیل کارکرد

نمودار تحلیل کارکرد سیستمی (FAST )

نمودار FAST ، برای انتقال بیشترین اطلاعات اصلی در کمترین فضای ممکن و تشخیص روابط و توالی کارکردها و زمان رخ دادن آنها ترسیم می‌شود. این نمودار، ابزاری است برای تحلیل سیستمی پروژه، با دیدی کارکردگرا. نمودار FAST سه گونه رسم می‌شوند: کلاسیک، تکنیکی و مشتری گرا.

اعضای پایگاه می‌توانند با استفاده از بخش ارسال فایل انتهای همین صفحه، نمودارهای FAST ترسیمی خود را برای ارائه نظر اعضای کمیته علمی پایگاه ارسال کنند.

جهت کمک به خوانندگان پایگاه در ترسیم نمودار FAST در زیر نمونه انواع کارکردهای حوزه‌های مختلف آورده شده است:

حوزه حمل و نقل

 

اجزا و کارکردهای تونل

 

اجزا و کارکردهای پل

 

اجزا و کارکردهای روسازی راه

 

حوزه نفت و گاز

 

اجزا و کارکردهای چاه نفت

  نمونه نمودارهای ترسیم شده FAST

(ترسیم کننده: دکتر کامران امامی)

(ترسیم کننده: دکتر کامران امامی)